בבא בתרא עה:-עו:

 

שני הסברים בקניין – קניין הסכמי מול מעשה שמכניס לבעלות.

הצגת שיטות הראשונים בנוגע לקניין מסירה.

 

מקורות:

ראשונים על הסוגיה בדף עה.-עו:,

גמרא קידושין כה: ובבא בתרא פו. – "תנן התם" (ושם – רשב"ם, תוספות ורשב"א),

שו"ע חו"מ סי' קצ"ז, א' (רמ"א וגר"א), וסי' קצ"ח, ז'-י"ב (פת"ש סק"ט).

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה