בבא בתרא פה:-פו.

 

הגמרא מתלבטת האם כליו לוקח קונים לו אפילו ברשות המוכר. הראשונים חולקים בהסבר ההתלבטות ובהכרעתה – ביאור שיטת רשב"ם, רי"ף, רמב"ם ותוספות בסוגיה.

 

מקורות:

רשב"ם, תוספות, רי"ף ורא"ש על הסוגיה, יד רמ"ה אותיות ק'-ק"ג.

שו"ע סי' ר' סע' ג', ש"ך סק"ז, נתיבות המשפט סק"ח.

חידושי הגרנ"ט על הסוגיה.

רמב"ם הלכות מכירה פרק ד' הלכה א'-ב', כס"מ שם ובהלכה ז'.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה