בבא בתרא עט.-עט:

 

ביאורי האחרונים במחלוקת תוספות ורמב"ן, מה הטעם שאין מעילה במים שנכנסו לבור של הקדש (שיטת תוספות – אין להקדש קניין חצר, שיטת הרמב"ן – אין מעילה אלא במה שנתקדש בקדושת הפה).

 

מקורות:

רשב"ם, תוספו ורמב"ן על הסוגיה, קצוה"ח סי' ר' ס"ק א', קובץ שיעורים בבא בתרא סי' רח"צ.

 

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה