שבת עה: "ת"ר הצד חלזון – ציבעיה"

 

בירור מהות היתר "דבר שאינו מתכוון" בכל התורה כולה. על-פי דבר זה, מהו האיסור ב"פסיק רישא", ואיפה הגבולות והגדרים של איסור זה. שתי הבנות עקרוניות בראשונים מדוע "פסיק רישא" שולל היתר של "אינו מתכוון", ודיון בהשלכות של ההבנות הללו.

 

מקורות:

שבת עה:, רש"י ותוספות שם. קלג. "אמר מר… דליכא אחר", ר"ח ד"ה "מודה רבי שמעון". רמב"ם הלכות שבת פרק א' הל' ה'-ו'.

פסחים כה: – מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון שם. שבת כט: תוספות ד"ה "ובלבד", ר"ן חולין לב. (בדפי הרי"ף) על "בת תיהא".

מחלוקת רע"א וט"ז המובאת בבה"ל סי' רט"ז סע' ג'.

כריתות כ: דברי רב אשי ורש"י עליו.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה