שבת עד:

 

בירור יסודות מלאכת לישה, מתוך ביאור הסתירה בין הגמרא בדף יח. לבין הגמרא בדף קנה: – באלו חומרים יש "לישה", והאם "אינו בר גיבול" זו סיבה להקל או להחמיר. שתי שיטות עיקריות בראשונים בביאור הסתירה – רמב"ם ותוספות. נפק"מ למעשה וסברות בביאור המחלוקת.

 

מקורות:

שבת יח., רש"י ותוספות שם. ביצה לב: בעניין האפר ורש"י שם. שבת קנה: במשנה – קנו: "פנקסיה דלוי".

שו"ע סי' שכ"א סעיפים י"ד-ט"ז וביאור הלכה שם (בהבנת שיטות הראשונים). אגלי טל.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה