שבת עד:

 

מדוע חיתוך ירק נחשב תולדה של מלאכת טוחן? שלוש שיטות בגדרי מלאכת טוחן – רש"י, רשב"א ותרומת הדשן.

 

מקורות:

שבת עד: "האי מאן דפרים סלקא", רש"י, תוספות, ר"ח, ר"יף, רא"ש, ר"ן, שלטי גיבורים שם. תוספות קיד: ד"ה "אלא לקניבת ירק".

רמב"ם הלכות שבת פרק ז' הלכה ה', פרק ח' הלכה ט"ו ופרק כ"א הלכות י"ח-כ'.

בית יוסף סי' שכ"א (סיכום שיטות הראשונים במלאכת טוחן, והאם מותר לחתוך סלט בשבת), שו"ע סי' שכ"א סע' ז'-י"ב, מג"א ומשנ"ב שם.

חזון-איש על הסוגיה.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה