שבת עג:

 

מה נחשב "אב" של זורע ומה נחשב "תולדה"?

מהי מהות מלאכת זורע, פעולת הזריעה או הצמחת הפירות? האם יש הבדל בזה בין האב לתולדה?

מחלוקת הרש"ש, המנחת חינוך והאגלי טל מתי חייב על על מלאכת הזריעה, בשעת הפעולה או בשעת הצמיחה?

 

מקורות:

שבת עג: רש"י, תוספות, ר"ח, ריטב"א (מוסד הרב קוק). מועד קטן ב: מחלוקת רבה ורב יוסף, תוספות שם.

רמב"ם הלכות שבת פרק ז' הלכה ג'-ד' ופרק ח' הלכה ב'-ג'.

רש"ש על המשנה בשבת עג: ד"ה הזורע, מנחת חינוך מוסך השבת מלאכת הזריעה בדיון מתי חייב, אגלי טל מלאכת זורע באותו נושא וכן על הנוטע, האם נחשב אב או תולדה.

שולחן ערוך סי' של"ו סע' ד' וי"א, משנה ברורה שם.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה