שבת עג:

 

שלוש הבנות במלאכת דש – האם דש דומה לבורר? מהי הגדרת המלאכה, הפרדת תוצרת סיטונאית מתוך חומר גם חקלאי, או כשיטה תעשייתית?

 

מקורות:

שבת עג: רש"י, תוספות, חידושי הר"ן.

כתובות ס. "אמר רבי מרינוס", שבת צה. "חולב חייב משום מפרק" רש"י שם.

אגלי טל מלאכת דש, מנחת חינוך מוסך השבת מלאכת הזריעה, קצות השולחן ובדי השולחן על מלאכת דש (במיוחד ביחס לאשכול ענבים).

ביצה יב:-יג. בעניין מלילות, רש"י ותוספות שם.

באור הלכה סוס"י שכ"א.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה