שבת עג.

 

מה מיוחד במלאכות 'על-מנת'? שבע הבנות שונות במלאכות אלו (קורע, מוחק, סותר, מכבה, מתיר).

 

מקורות:

שבת עג. במשנה, תוספות שם. עג:, תוספות ד"ה "וצריך לעצים", וגליון הש"ס על תוספות. לא:, רש"י ותוספות שם על מחלוקת רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי. קה: – סוגית הקורע בחמתו ועל מתו.

רמב"ם הלכות שבת שבת פ"א הלכות י"ז-י"ח, שו"ע סי' ש"מ סע' י"ג-י"ד, בה"ל שם ד"ה "לא נתכוון", ובסע' ג' ד"ה "המוחק", שו"ע סי' שי"ד סע' א' ובה"ל שם ד"ה "דינו כמו".

אבני נזר סי' ל' (קפ"ו), אביעזר ח"ב ה' סק"נ.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה