בבא בתרא נח:-נט.

 

הבעיות המתעוררות בפתיחת חלון לשטח השכן.

חזקת חלונות על פי שיטות הראשונים השונות בהבנת המשנה – מיהו המזיק? החלון או האדם המסתכל – היזק ראייה.

 

מקורות:

ב"ב נח: במשנה, נט. – מחלוקת רבי זירא ורבי אילעא, רשב"ם, תוספות, רא"ש, רמב"ן על הגמרא, ר"י מיגאש, רבינו יונה יח: ד"ה "עלה בידינו".

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה