בבא בתרא נו:

 

ביאור שיטות הראשונים במחלוקת חכמים ורבי עקיבא לגבי גדר 'עדים המעידים על חצי דבר – שאין עדותם מתקבלת'.

דיון בדעת חכמים המחלקים בין עדי חזקת שלוש שנים לבין עדי שערה משתי שערות.

 

מקורות:

רשב"ם ותוספות על הסוגיה, רי"ף, בעל המאור, רמב"ן במלחמות ה' ובחידושים.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה