בבא בתרא פז:-פח.

 

אבידה מדעת: מחלוקת הטור והרמב"ם האם אבידה מדעת היא הפקר או שהיא מופקעת מדיני השבה, ופירושי האחרונים למחלוקתם.

הנוטל כלי על-מנת לבקרו: האם נעשה שואל על הכלי או לוקח?

 

מקורות:

אבדה מדעת: טור סי' רס"א, קצות ונתיבות סי' רס"א ס"ק א', חידושי הגרנ"ט בבא מציעא קנ"ב.

הנוטל כלי על-מנת לבקרו: הסוגיה אצלנו, נדרים לא., בבא מציעא פא., רשב"ם, תוספות ורמב"ן על הסוגיה אצלנו, ריטב"א ויד רמ"ה על הסוגיה אצלנו.

רמב"ם הלכות מכירה פרק ד' הלכה י"ד, נתיבות המשפט סי' קפ"ו ס"ק א'.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה