שבת מט:

 

שלוש שיטות מהי מערכת היחסים בין המשכן לבין מלאכות השבת, וממילא מהו ההבדל בין אבות המלאכות לתולדות.

נפק"מ שונות בין השיטות, ומדוע העושה אב ותולדה דידיה בהעלם אחד  – לדעת חכמים חייב רק חטאת אחת אך לדעת רבי אליעזר חייב שתי חטאות?

 

מקורות:

שבת מט: רש"י, תוספות ורמב"ן. שבת צו: תוספות ד"ה "ולר' אליעזר", שבת עג: רש"י על סוגית "זומר חייב משום נוטע".

ירושלמי פרק ז' הלכה ב' – ר' יוחנן וריש לקיש.

בבא קמא ב. על מלאכות שבת, תוספות שם ד"ה "ולר' אליעזר", "הכי גרסינן", ושטמ"ק שם.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה