כחלק מלימוד העיון התלמידים מסכמים את שיעורי מו"ר הרב מרדכי שטרנברג שליט"א ועורכים אותם. השיעורים יוצאים לאור בסוף השנה בכרך נוסף של "עיונים משיעורי הרב מרדכי".

זכה בית מדרש והספרים מתקבלים באהדה רבה בקרב לומדי התורה בכל אתר ואתר, עותקים ממנו ניתן למצוא בישיבות גבוהות, כוללים, ישיבות הסדר ובתי מדרש רבים בעולם התורה.

 

עד כה יצאו 4 ספרים:

  1. עיונים משיעורי הרב מרדכי
  2. עיונים משיעורי הרב מרדכי על מסכת בבא בתרא
  3. עיונים משיעורי הרב מרדכי על מסכת שבת
  4. עיונים משיעורי הרב מרדכי
  1. "עיונים משיעורי הרב מרדכי"

על פרק 'שניים אוחזין' במסכת בבא מציעא

ובסופו מאמר "בתורת ה' חפצו" –

העוסק בגישה ללימוד תורה ובדרכי הלימוד

ע"פ שיעוריו של מו"ר הרב מרדכי שליט"א.

2."עיונים משיעורי הרב מרדכי על מסכת בבא בתרא"

מפרקים ראשון ושלישי,

ובסופו מאמר "תורתי בקרבם" 

העוסק בתהליך הופעת התורה בעולם

ההולכת ומרוממת את כל כוחות החיים.

3. "עיונים משיעורי הרב מרדכי על מסכת שבת"

מפרקים ראשון ושביעי

ובסופו מאמר "דרכי הלימוד" שהינו המשך והשלמה למאמר "בתורת ה' חפצו"

שהופיע בכרך על שנים אוחזין,

 

אשר יחד איתו משקף את הגישה ללימוד תורה ודרכי לימודה.

  1. "עיונים משיעורי הרב מרדכי"

על מסכת כתובות פרק ראשון,

ובסופו מאמר "איש ואישה- איחודם וייחודם"

העוסק במקומה של האישה בבית הישראלי.

בנוסף צוות התלמידים שוקד על  "עיונים משיעורי הרב מרדכי על מסכת יבמות" שנמצא בשלבי עריכה אחרונים לקראת צאתו לדפוס, ו"עיונים משיעורי הרב מרדכי על המועדים" שנמצא בשלבי כתיבה ועריכה וכן עוד כמה כרכים שנמצאים בשלבי

עבודה ראשוניים.